OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Educio s.r.o.

Záhlaví - Educio s.r.o.


Tyto všeobecné obchodní podmínky slouží pro účely prodeje kurzů, přednášek a doprovodných materiálů prostřednictvím on-line obchodu na internetové doméně www.kurzy-vorisek.cz sloužící výhradně společnosti Educio s.r.o. a jejím obchodním partnerům.

Educio s.r.o.
Československé armády 1181, Ústí nad Orlicí, 562 01
IČ: 041 05 311, DIČ: CZ 041 05 311
nedoma@educio.cz
+420 724 782 336

Základní ustanovení


Všeobecné obchodní podmínky společnosti Educio s.r.o. upřesňují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na straně dodavatele je společnost Educio s.r.o. (dále jen „Dodavatel“) a na straně druhé objednavatel (klient dodavatele) – dále jen („Objednavatel“).

Smlouva mezi Dodavatelem a Objednavatelem vzniká dokončením objednávky v on-line obchodě umístěném na internetové doméně www.kurzy-vorisek.cz. Dokončením objednávkového formuláře Objednavatel stvrzuje, že se plně seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jejichž součástí je reklamační řád a že s nimi souhlasí.

Dodavatel je povinen potvrdit písemně (e-mailem) přijetí objednávky a to do dvou pracovních dnů. Pokud tak neučiní, objednávka není považována za přijatou a automaticky zaniká.

Podmínky smluvního vztahu mezi Dodavatelem a Objednavatelem lze měnit nebo rušit pouze v případě, dohodnou-li se na změně obě smluvní strany. Jakákoliv změna týkající se podmínek, na kterých byl smluvní vztah založen, je třeba řešit písemně a dle pravidel těchto všeobecných obchodních podmínek.

Předmět plnění


Předmětem plnění ve smluvním vztahu mezi dodavatelem a objednavatelem je kurz určený pro veřejnost vypsaný Dodavatelem v on-line obchodě na internetové doméně www.kurzy vorisek.cz.

Kurzy mohou být rozděleny do několika kategorií. Celá charakteristika kurzů je uvedena vždy v osnovách jednotlivých kurzů umístěných na webových stránkách Dodavatele (www.kurzy vorisek.cz).

Realizace výuky


Veškeré podmínky výuky jsou zveřejněny na internetové doméně dodavatele www.kurzy-vorisek.cz. Dodavatel se zavazuje dodržet podmínky potřebné k řádnému provozu kurzů. Především se jedná o tyto: stanovený termín, rozsah výuky, cenu a nezbytnou kvalitu. Další veškeré povinnosti Dodavatele jsou uvedeny v dalších bodech těchto všeobecných obchodních podmínek.

Objednavatel je povinen objednanou výuku převzít a řádně za ni zaplatit. Tato povinnost Objednavateli následuje písemnému potvrzení od Dodavatele (článek Základní ustanovení, 3. odstavec).

Dodavatel si vyhrazuje právo výuku zrušit při nedosažení minimálního obsazení kurzu. Dodavatel je o tomto faktu povinen informovat Objednavatele nejpozději dva pracovní dny před datem zahájení kurzu. Dodavatel je povinen nabídnout Objednavateli obdobný kurz, který dosáhl minimálního obsazení, nebo vrátit kurzovné. Objednavatel není povinen náhradní kurz přijmout. Kurzovné je v takovém případě vratné v plné výši.

Dodavatel si vyhrazuje právo posunout zahájení kurzu o 1 týden v případě, že je to z technických důvodů nevyhnutelné. Objednavatel bude o této skutečnosti informován nejpozději dva pracovní dny před zahájením kurzu.

Cena kurzovného


Kurzovné je vždy uvedeno v podobě částky bez DPH, vyčíslení hodnoty DPH (21 % z částky bez DPH) a celkové částky s DPH určené k úhradě.!

Kurzovné je cena za příslušný kurz. Cena kurzovného se liší dle bližší specifikace kurzu (tj. úroveň pokročilosti, druh kurzu, délky kurzu).

Platební podmínky


Kurzovné je třeba uhradit převodem na bankovní účet Dodavatele na základě zálohové faktury, která bude Dodavatelem zaslání Objednavateli maximálně do dvou pracovních dnů od data objednání kurzu.

Reklamace


V případě, není-li Objednavatel spokojen s výukou, je jeho povinnost informovat o této skutečnosti dodavatele písemně. Řešit problém lze taktéž telefonicky nebo emailem.

Dodavatel je povinen prozkoumat celý důvod reklamace a navrhnout klientovi náhradní řešení (tj. v případě kurzu nabídnout klientovi náhradní kurz stejných specifikací). V tomto případě odškodní Dodavatel Objednavatele adekvátně dle poměrné části (tj. odečtení již provedené výuky).

Dodavatel je povinen rozhodnout o reklamaci do pěti pracovních dnů. Dodavatel si vyhrazuje právo prošetřit důvody uvedené v písemné reklamaci.

Uznání reklamace


Za nerelevantní důvod reklamace se neuznávají vzniklé překážky ze strany Objednavatele. Jedná se především o změnu časových možností, s nimiž se klient do kurzu přihlásil.

Rovněž není bráno za relevantní důvod pro reklamaci zrušení výuky Dodavatelem. Avšak Dodavatel se zavazuje, že v případě zrušení výuky zajistí náhradní termín, nebo adekvátně prodlouží termín kurzu.

Reklamaci lze nahlásit nejpozději do dvou pracovních dní po skončení kurzu či přednášky. Nároky z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li podány opožděně.

Storno podmínky


Storno kurzu ze strany Objednavatele:

- více než 30 dní před konáním kurzu = 50 % z ceny kurzu;
- 14 až 30 dní před konáním kurzu = 75 % z ceny kurzu;
- 0 až 13 dní před konáním kurzu = 100 % z ceny kurzu.

Osobní údaje Objednavatele


Objednavatel dává dokončením objednávky Dodavateli k dispozici své osobní údaje: firma, jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo.

Dokončením a odesláním objednávky Dodavateli Objednavatel stvrzuje, že všechny poskytnuté informace jsou pravdivé. Zároveň souhlasí, že poskytnuté informace jsou připravené k zpracování a budou použity pro účely komunikace mezi Objednavatelem a Dodavatelem a zasílání obchodních sdělení a nabídek na dobu neurčitou.

Objednavatel poskytuje osobní údaje zcela dobrovolně a má právo mít k poskytnutým údajům přístup a použití údajů kdykoliv odvolat. V případě porušení svých práv má právo obrátit se na příslušný Úřad o ochraně osobních údajů.

Dodavatel má povinnost nakládat s osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná ustanovení


Tyto obchodní podmínky se řídí právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Znění těchto všeobecných obchodních podmínek je pro obě strany závazné.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a nabývají účinnosti od 1. 1. 2017.